บริษัท เฮลิกซ์
จำกัด
รับซื้อที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำหรับ
  คอนโด
  3
   ไร่ขึ้นไป
  ในบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน
  และส่วนต่อขยาย BTS, MRT และ Airport Link
  (ระยะ 0 – 1 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้า)
  หรือ ในย่านชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • สำหรับ
  บ้านจัดสรร
  10
   ไร่ขึ้นไป
  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • สำหรับ
  เช่า 30 ปี
  2-3
   ไร่ติดถนน
  ในบริเวณแนวรถไฟฟ้า BTS
  ( สุขุมวิท เอกมัย สาทร อารีย์ ทองหล่อ )
ลงขาย ONLINE ตลอด 24 ชม.
ระเบียบการเสนอขายที่ดิน
1. ข้อมูลของที่ดิน
ผู้เสนอขายจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน เขตเขตของที่ดิน ขนาดเนื้อที่ของที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน ชื่อ-เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เสนอขาย
2. ช่องทางการเสนอขาย
ช่องทางหลัก
Website : http://www.helix.co.th
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทฯ มีระบบ Big data ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และพิจารณาตามลำดับ การส่งที่ดินผ่านทางช่องทางหลัก จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับแรก
4. การดำเนินการซื้อ
 • บริษัทฯ จะกำนดและเสนอเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินดังนั้นขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อกับผู้เสนอขายทันทีที่พบประเด็นที่อาจจะทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
6. การตัดสิทธิเสนอขาย
หากผู้เสนอขายแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย บริษัทฯชอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตัดการเสนอขายของผู้เสนอขายท่านนั้นโดยทันที
เสนอขายที่ดิน
เฮลิกซ์รับซื้อที่ดิน
"งบซื้อที่ดินมากกว่าหมื่นล้านบาท"

โปรดกรอกข้อมูลของท่านหรือข้อสงสัยต่างๆ
ข้อมูลผู้เสนอ
 • ชื่อ*
 • นามสกุล*
 • อีเมลล์*
รายละเอียดที่ดิน
 • ไร่
  เนื้อที่*
 • งาน
  งาน* (กรุณาระบุค่าไม่เกิน 3 งาน)
 • ตารางวา
  ตารางวา* (กรุณาระบุค่าไม่เกิน 99.99 ตาราวา)
 • บาท/ตารางวา
  ราคาเสนอขาย* (บาท/ตารางวา)
 • บาท
  มูลค่ารวม (บาท)
 • ถนน*
พิกัดที่ดิน*
คำแนะนำ
 • ละติจูด
 • ลองติจูด (กดรูปหมุนเพื่อระบุพิกัด)
อัพโหลดรูประวางที่ดินหรือกรอบที่ดิน*
 • เลือกไฟล์
 • เลขที่ดิน* (ระบุตัวเลขอาราบิก)
 • คำอธิบายภาพ เช่น ด้านหน้า ด้านหลังที่ดิน
จุดเด่นที่ดิน
ทราบข่าวเสนอขายที่ดินจาก
           

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ
ระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะทำการติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด